Automóbils Autocam, Concessionari Oficial Skoda a Vilafranca del Penedés

Política de privacitat

LEGIMITACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES I NORMATIVA APLICABLE

Automóbils Autocam​ , es compromet a recaptar el consentiment lliure, exprés, inequívoc i verificable de l’usuari, com a vehicle de legitimació per al tractament de les seves dades personals. Aquests seran emprats en exclusiva per a les finalitats exposades en el present text.

De la mateixa manera, ​ Automóbils Autocam, ​ assumeix la responsabilitat d’adoptar tota mesura organitzativa i tècnica que sigui necessària i/o apropiada per al compliment de la normativa legal vigent.

En concret, aquesta Política de Privacitat basa el seu fonament jurídic en les següents normes:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

IDENTITAT DEL RESPONSABLE I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’usuari seran tractades de forma estrictament confidencial pel Responsable del tractament de dades, la informació de contacte de les quals es detalla a continuació:

Automóbils Autocam

Automóbils Autocam S.L.

B58473893

Carretera de Sant Jaume n 3, 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona)

938199672

ventas@autocam.skoda.es

Així mateix, la titularitar del Delegat de Protecció de Dades (DPO) ​ correspon a Automóbils Autocam S.L., el qual pot ser contactat en relació a la protecció de dades de l’usuari, a través de la següent direcció d’email: ​ ventas@autocam.skoda.es.

FINALITAT I MOTIVACIÓ DEL PROCESSAMENT DE LES DADES

Les dades personals recaptades per Automóbils Autocam, s​eran emmagatzemades i processades per a la consecució del objectius organitzacionals, la finalitat de les quals serà aplicable a cada cas concret.

No obstant això, la fi comuna de tot procediment serà el de gestionar el servei prestat per Automóbils Autocam, en el marc de la potencial relació comercial que els una i que es precisa en l’enviament d’informació, publicitat, ofertes, promocions, recomanacions, etc. Així com en la recopilació de dades amb finalitats estadístiques i de mercat.

El contacte entre ​Automóbils Autocam ​i l’usuari serà sempre fruit del consentiment explícit i inequívoc d’aquest últim; i tindrà lloc per telèfon, email, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti la realització de comunicaciones comercials.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals recaptades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es proporcionen i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta, a més dels períodes establerts en la normativa i arxius i documentació, i sempre que la llei ho permeti, fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades no es comunicaran a tercers, tret que aquest fet es derivi del compliment d’obligacions legals.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a garantir per mitjans legals o contractuals que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i tota persona a la qual li faci accesible la informació.

DRETS DE L’USUARIO

Tot usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al seu tractament, així com el dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Aquest drets podrán ser exercits mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament, especificant:

 • Nom, Cognoms i còpia del DNI del sol·licitant.
 • Nom, Cognoms i còpia del DNI del representant, en el caso que el procediment es realitzi mitjançant un.
 • Relació de motius raonada per la qual es duu a terme la reclamació.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitants.
 • Qualsevol altre document que complementi la sol·licitud

Per a ser tingut en consideració, aquesta diligència haurà d e ser enviada per medis físics o electrònics a:

 • Adreça postal: Carretera de Sant Jaume n 3, 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona)
 • Correu electrònic: ventas@autocam.skoda.es

MESURES DE SEGURETAT

Automóbils Autocam, ​ es compromet a adoptar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries, adequades i proporcionades al nivell de risc que comporta la informació emmagatzemada; de manera que es garanteix la seguretat de les dades i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·licita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Automóbils Autocam, es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o doctrinals dictades per de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.